Förstasidan

    Tidigare nummer

    Nr 23 2009

    Kommande nummer

    Prenumerera

    Efterbeställning

    Kundservice

    Vänföreningen

    Manusregler

    Redaktionen

    Kontaktpersoner

    Sök

 

Tidskriften Mellanrummets Vänförening

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006

Vänföreningen för Mellanrummet – Tidskrift om barn- och ungdomspsykoterapi bildades 1999. Syftet med föreningen är uteslutande att stödja utgivandet av tidskriften. Under verksamhetsåret 2006 har styrelsen träffats ett antal gånger för att planera årsmötet samt höstens medlemsmöte.

Tidskriften utkom under 2006 med de två planerade numren:
Nr 14 Barn- och ungdomspsykoterapi: kris och trauma (maj 2006)
och
Nr 15 Psykoterapeuten – aspekter av ett yrke (november 2006).

Speciellt nr 15 har rönt stort intresse och används nu på vissa psykoterapeututbildningar. Två medlemsmöten har anordnats under året. Årsmötet ägde rum den 29 mars och ett medlemsmöte lördagen den 28 oktober. Då berättade Majlis Winberg Salomonsson, leg psykolog och psykoanalytiker, om ”Tonårsterapi nu” utifrån den nyutgivna bok som hon skrivit tillsammans med Björn Wrangsjö: ”Tonårstid. Utveckling. Problem och psykoterapeutisk behandling”. Ett välbesökt medlemsmöte med många intressanta diskussioner om hur tonårstiden kan gestalta sig idag och hur det påverkar vårt arbete som psykoterapeuter.

Under 2006 deltog Vänföreningens styrelse och medlemmar ur redaktionen på Psykoterapimässan med en monterutställning med försäljning av tidskrifter. Britta Blomberg, ansvarig utgivare, gav också på Mässan en välbesökt workshop i Mellanrummets regi. Presentationen handlade om ”Hur tänker barn? – psykoanalytisk psykoterapi och kognition”. Denna presentation har sedan efterfrågats i olika sammanhang under året.

Liksom tidigare år har en stor del av kontakten mellan Mellanrummet och allmänheten fortsatt att ske via hemsidan som Magnus Bjurhammar är redaktionen och vänföreningen behjälplig med att uppdatera. Antalet sidhänvisningar sedan 22/11 2001 då den startade har varit 163 258 (28 jan 2007). Vid samma tidpunkt 2006 hade hemsidan haft 118 606 besök och i januari 2005 var besöken 78 207. Det har alltså under senaste året skett en ökning med 44 652 besök under det gångna året. Det stora flertalet av beställningarna sker fortsatt via hemsidan och det har varit möjligt att lägga ut ytterligare information som vänföreningen önskat förmedla till läsarna.

Antalet medlemmar i vänföreningen var under 2006: 65 (60 privatpersoner och 5 institutioner).

I december 2006 hade Mellanrummet 428 prenumeranter. Av dessa var
274 privatpersoner
150 institutioner
4 friex
Det fanns 15 prenumeranter utanför Sverige (Norge: 10, Finland 4, Tyskland 1).
Utöver prenumerationer har försäljning av lösnummer gett närmare 29 500 kronor i intäkt.

Föreningens ekonomi är fortsatt stabil, och täcker för närvarande de omkostnader som finns i samband med produktion, utgivande och distribution av tidskriften. Ekonomin är helt beroende av intäkter från prenumerationer och försäljning av lösnummer. Kostnader för enbart tryckning och distribution till prenumeranter var under 2006 för nr 14: 51 187 och nr 15: 51 400 kronor.

Under året har Mellanrummet mottagit 10 000 kr som ekonomiska gåva från Vårstavi och beviljats bidrag från Celsingstiftelsen för utgivning av de planerade numren under 2007.

Vid vänföreningens årsmöte 29/3 2006 valdes till styrelseledamöter:

  • Elisabeth Cleve (ordförande)
  • Birgit Hallerfors (vice ordförande)
  • Birgitta Sjöberg (kassör)
  • Erene Svensson Björhn (sekreterare)
  • Britta Blomberg (suppleant, repr. från redaktionen)
  • Eva Gunnarskog (suppleant)
  • Karl-Olof Kollberg (suppleant)
  • May Nilsson (suppleant, repr. från redaktionen)

Till valberedning utsågs Susanne Härnsten och Fredrik Odhammar.

Till revisorer utsågs Unni Bonnedal och Margareta Smith.

Redaktionssekreterare har varit Lena Poulsen.
Sara Sjöberg har svarat för utskrifter av fakturor. Under 2006 har fakturering och registerhållning lagts utanför kassörens uppgifter vilket nu sköts av Christel Eborn.

Under 2006 har Helena Vesterlund och Majlis Winberg Salomonsson tillträtt som redaktionsmedlemmar.

Stockholm 29 januari 2007

Elisabeth Cleve
ordförande 
Erene Svensson Björhn
sekreterare

 

 

 Till förstasidan!    Överst på sidan!    Tillbaka ett steg!    Skriv ut sidan!

 
 

 

Copyright: Allt material © MELLANRUMMET
Mångfaldigande av innehållet är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan skriftligt medgivande av redaktionen. ISSN 1404-5559. Utgiven av Mellanrummets Vänförening

2011-10-29

Magnus Bjurhammar www.enigma.se
Webbmaster