Förstasidan

    Tidigare nummer

    Nr 23 2009

    Kommande nummer

    Prenumerera

    Efterbeställning

    Kundservice

    Vänföreningen

    Manusregler

    Redaktionen

    Kontaktpersoner

    Sök

 

Tidskriften Mellanrummets Vänförening

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005

Vänföreningen för Mellanrummet – Tidskrift om barn- och ungdomspsykoterapi bildades 1999. Syftet med föreningen är uteslutande att stödja utgivandet av tidskriften. Under verksamhetsåret 2005 har styrelsen träffats ett antal gånger för att planera årsmötet samt höstens medlemsmöte.

Tidskriften utkom under 2005 med de två planerade numren:
Nr 12 Barn- och ungdomspsykoterapi: diagnostik och bedömning (maj 2005) och
Nr 13 Barn- och ungdomspsykoterapi idag (november 2005).

Två medlemsmöten har anordnats under året: årsmötet (den 9 mars) samt ett medlemsmöte (lördagen 11 september). Årets medlemsmöte ägde rum den 22 oktober då Anne Alvarez berättade om ”Cognitive behavioural methods and psychoanalytic psychotherapy - is it possible to build bridges?” Mötet var mycket lyckat, och lokalen fullbokad med intresserade åhörare. Ett översatt referat av hennes presentation har gjorts av Britta Blomberg och publicerads i nr 13.

Liksom tidigare år har en stor del av kontakten mellan Mellanrummet och allmänheten fortsatt att ske via hemsidan som Magnus Bjurhammar är redaktionen och vänföreningen behjälplig med att uppdatera. Antalet sidhänvisningar sedan 22/11 2001 då den startade har varit 118 606 (27 jan 2006). Vid samma tidpunkt 2005 hade hemsidan haft 78 207 besök och i januari 2004 var besöken 45 700. Det har alltså under senaste året skett en ökning med 40 399 besök (jämfört med 32 507 mellan 2003 och 2004). Av detta framgår igen hur viktig hemsidan blivit för Mellanrummets kontakt med läsare och andra intresserade. Det stora flertalet av beställningarna sker via hemsidan och det har varit möjligt att lägga ut ytterligare information som vänföreningen önskat förmedla till läsarna.

Antalet medlemmar i vänföreningen var under 2005: 59 (55 privatpersoner och 4 institutioner).

I december 2005 hade Mellanrummet 432 prenumeranter. Av dessa var
267 privatpersoner
165 institutioner
Det fanns 18 prenumeranter utanför Sverige (Norge: 10, Finland 7, Danmark 1).
Utöver prenumerationer har försäljning av lösnummer gett närmare 22 000 kronor i intäkt.

Föreningens ekonomi är stabil, och täcker för närvarande de omkostnader som finns i samband med produktion, utgivande och distribution av tidskriften. Ekonomin är helt beroende av intäkter från prenumerationer och försäljning av lösnummer. Kostnader för enbart tryckning och distribution till prenumeranter var under 2005 för nr 12: 46 297och nr 13: 52 488 kronor. Under året har Mellanrummet mottagit ekonomiska gåvor från Stiftelsen Vårstavi och från MSD AB (Multi Dynamic System AB). Från Statens Kulturråd mottogs efter ansökan hösten 2004 ett ekonomiskt bidrag på 25 000 kronor. Ny ansökan för 2006 gjordes under hösten 2005, men avslogs dessvärre med motiveringen att tidskriften hade karaktären av en yrkesinriktad publikation.

Vid vänföreningens årsmöte 9/3 2005 valdes:

  • Elisabeth Cleve (ordförande)
  • Birgit Hallerfors (vice ordförande)
  • Birgitta Sjöberg (kassör)
  • Erene Svensson Björhn (sekreterare)
  • Britta Blomberg (suppleant, repr. från redaktionen)
  • Eva Gunnarskog (suppleant)
  • Karl-Olof Kollberg (suppleant)
  • May Nilsson (suppleant, repr. från redaktionen)

Till valberedning utsågs Susanne Härnsten och Fredrik Odhammar.

Till revisorer utsågs Unni Bonnedal och Margareta Smith.

Redaktionssekreterare har varit Lena Poulsen.
Sara Sjöberg har svarat för utskrifter av fakturor.

Fredrik Odhammar har i december 2005 lämnat redaktionen, men kvarstår som fotosupport. Även Kerstin Hennerdal, Örebro har lämnat redaktionen och ersatts av Helena Vesterlund. Inför nr 14, Kris och trauma, som utkommer våren 2006 kommer Susanne Härnsten att vara redaktionen behjälplig.

 

Stockholm 27 januari 2006

Elisabeth Cleve
ordförande 
Erene Svensson Björhn
sekreterare

 

 

 Till förstasidan!    Överst på sidan!    Tillbaka ett steg!    Skriv ut sidan!

 
 

 

Copyright: Allt material © MELLANRUMMET
Mångfaldigande av innehållet är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan skriftligt medgivande av redaktionen. ISSN 1404-5559. Utgiven av Mellanrummets Vänförening

2011-10-29

Magnus Bjurhammar www.enigma.se
Webbmaster