Förstasidan

    Tidigare nummer

    Nr 23 2009

    Kommande nummer

    Prenumerera

    Efterbeställning

    Kundservice

    Vänföreningen

    Manusregler

    Redaktionen

    Kontaktpersoner

    Sök

 

Tidskriften Mellanrummets Vänförening

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2003

Vänföreningen för Mellanrummet – Tidskrift om barn- och ungdomspsykoterapi bildades 1999. Syftet med föreningen är uteslutande att stödja utgivandet av tidskriften. Under verksamhetsåret 2003 har styrelsen träffats ett antal gånger. Styrelsen har liksom tidigare år vid ett tillfälle deltagit vid möten med andra föreningar knutna till Ericastiftelsen.

Tidskriften utkom under 2003 med de två planerade numren:
Nr 8 Psykoterapi med barn och ungdomar: forskning och utveckling (maj 2003) och
Nr 9 Gruppsykoterapi: barn, tonåringar och föräldrar (november 2003).
Till de två numren har redaktionen knutit två externa medarbetare, docent Gunnar Carlberg (nr 8) samt psykoterapeut Pia Berg Litzell (nr 9). Nummer 8 tillägnades professor Siv Boalt Boëthius som under många år verkat för att utveckla och stödja forskning om barn- och ungdomspsykoterapi.

Två medlemsmöten har anordnats under året: årsmötet (den 17 februari) samt ett medlemsmöte (den 17 maj). Detta anordnades och finansierades liksom tidigare tillsammans med Föreningen för barn- och ungdomspsykoterapeuter och i samarbete med UBi, (Utbildningsenheten inom BUP, Stockholms läns landsting). Detta möte var en mycket välbesökt seminariedag med den engelske psykoterapeuten Paul Barrows som berättade om "Aims in child psychotherpapy with neurotic and autistic patients". Ett referat från dagen finns i nr 9 av Mellanrummet sammanställt av Kia Szutkiewicz.

I december deltog Britta Blomberg (ordf. och ansvarig utgivare) och Elisabeth Cleve (suppleant) under en studiedag i London i samband med att Journal of Child Psychotherapy firade sitt 40-årsjubileum. Mellanrummet finansierade endast kursavgiften om £ 70 per person. I samband med firandet överräcktes en sammanställning av alla de referat av tidskriften Journal of Child Psychotherapy som förekommit i olika nummer av Mellanrummet (en gedigen lista). Ett samarbete sker kontinuerligt med denna tidskrift liksom den franska Journal de la Psychoanalyse de l'enfant.

Under de senaste åren har en stor del av kontakten mellan Mellanrummet och allmänheten skett via den förträffliga hemsidan som Magnus Bjurhammar fortsatt att vara redaktionen och vänföreningen behjälplig med. Antalet sidhänvisningar från 22/11 2001 då den startade har varit 45 700 (i jan 2003). De stora flertalet av beställningarna sker via hemsidan och det har varit möjligt att lägga ut ytterligare information som vänföreningen önskat förmedla till läsarna.

Antalet medlemmar i vänföreningen var 50 (48 privatpersoner och 2 institutioner).

I december 2003 hade Mellanrummet 417 prenumeranter. Av dessa var
   241 privatpersoner
   176 institutioner
Det fanns 18 prenumeranter utanför Sverige (Norge: 10, Finland 6, Danmark 2,).
Utöver prenumerationer har ett stort antal lösnummer sålts.

Under året har distributionen av tidskriften lagts ut på entreprenad, vilket underlättat arbetet för redaktionsmedlemmarna. Den når nu prenumeranterna i inplastad form.

Föreningens ekonomi är stabil, men täcker endast de omkostnader som finns i samband med produktion, utgivande och distribution av tidskriften. Ekonomin är helt beroende av intäkter från prenumerationer och försäljning av lösnummer.

Vid vänföreningens årsmöte 17/2 2003 valdes:

Britta Blomberg (ordförande)
Birgit Hallerfors (vice ordförande)
May Nilsson (sekreterare)
Birgitta Sjöberg (kassör)
Elisabeth Cleve (suppleant)
Eva Gunnarskog (suppleant)
Eren Svensson Björn (suppleant)

Till valberedning utsågs Susanne Härnsten och Fredrik Odhammar

Till revisorer utsågs Unni Bonnedal och Margareta Smith

Redaktionssekreterare har varit Lena Poulsen.
Catrin Mitander har svarat för utskrifter av fakturor.

Till redaktionen har två nya medlemmar knutits: Pia Litzell Berg och Kerstin Hennerdal.

Stockholm 30 januari 2004

Britta Blomberg
ordförande 
May Nilsson
sekreterare

 

 

 Till förstasidan!    Överst på sidan!    Tillbaka ett steg!    Skriv ut sidan!

 
 

 

Copyright: Allt material © MELLANRUMMET
Mångfaldigande av innehållet är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan skriftligt medgivande av redaktionen. ISSN 1404-5559. Utgiven av Mellanrummets Vänförening

2011-10-29

Magnus Bjurhammar www.enigma.se
Webbmaster