Nr 23  2010 sid. 8–19


Nr 23  2010
Avslutning i barn- och
ungdomspsykoterapi

 

    Förstasidan

    Tidigare nummer

    Kommande nummer

    Efterbeställning

    Manusregler

    Redaktionen

    Kontaktpersoner

    Sök

 

Likt tidigare teman har vi i redaktionen mötts över en diskussion om avslutning i terapiarbete med barn, ungdomar och deras föräldrar. Man kan lägga många teoretiskt applicerbara aspekter på spörsmål om avslutningar, men det är uppenbart att detta tema berör terapeuter även på ett emotionellt och personligt – om än inte privat – plan. Detta är något som många av artikelförfattarna i detta temanummer illustrerar och som också präglade diskussionen i redaktionen. Att arbeta med en patient och sedan se den lämna terapirummet och veta att man oftast inte kommer att få följa personens fortsatta livsöde väcker många frågor av existentiell natur, något Marie-Louise Ögren tar upp i sin artikel. Terapeuten är satt att leva med ovetskap om det fortsatta förloppet, men ändå ha en förtröstan om att det man delat med patienten under terapiprocessen lever vidare och utvecklas. Den psykodynamiskt arbetande terapeuten blir känslomässigt involverad, där egna tankar och förhållningssätt till avslut, lämnande, övergivenhet och det slutgiltiga avskedet från jordelivet aktualiseras vid varje nytt avslutningsarbete i terapier. Avsked kan vara adekvata och väl förberedda, men det finns nästan alltid ett stråk av sorgsenhet i samband med att man lämnar varandra och vid tanken på att livet är ändligt. 

Hur vi människor använder olika verbala uttryck i avskedets stund präglar våra vanor, men också innehållet i det unika avskedet efter ett möte mellan två eller flera människor. Ordet "adjö" utgår ju från franskans "à dieu" – men för många är inte "gå i herrens frid" ("vaya con dios" på spanska) lämpligt. Något "arrivederci", "auf wiedersehen" eller liknande är inte heller tillämpliga uttryck, eftersom man antagligen inte kommer att ses igen. Ett "far väl" är något vi gärna vill önska våra patienter i avskedets stund, en önskan som att de på livets fortsatta stig ska fara väl, utan alltför stora kommande svårigheter som möter dem. Men vi hoppas också att de – om och när svårigheter inträffar – har med sig en upplevelse av att man då kan vända sig till andra människor för att söka hjälp, skydd, tröst hos någon som vill och kan dela den kommande historien. Ibland är denna "någon" inte en levande människa, utan internaliserade upplevelser av frid och förtröstan som kan hämtas t.ex. via litteratur, musik, naturen, kroppslig rörelse.

I psykodynamiskt förankrade terapiformer finns kunskapen om att den terapeutiska processen – "resan" – fortgår även efter att själva avslutningen ägt rum. "Working through" och "sleeper effect" är begrepp som berörs i detta nummer av Mellanrummet. Dessa fenomen är tydliga i psykodynamisk behandling och finns redovisade i många forskningsresultat som vi belyst i tidigare nummer av Mellanrummet (t.ex. nr 8 om Forskning och utveckling). Patienten fortsätter att inom sig bära vidare och utveckla de fenomen som varit centrala i behandlingen. För många patienter räcker denna "färdkost" – dvs. mer funktionella strategier att hantera olika livssituationer och ett internaliserat gott objekt – som man fått med sig från behandlingen. För andra kommer den fortsatta levnadsbanan att erbjuda även kommande problem och den viktigaste generella kunskapen som en psykodynamisk behandling av barn och ungdomar syftar till att förmedla är att hjälp och stöd finns att få i relationer – man är sällan ensam om upplevelser och även om erfarenheten inte är gemensam finns möjligheten att dela och utbyta känslor och tankar.

Den psykiska smärtan kan på nytt aktiveras och en del patienter söker sig då tillbaka till terapeuten eller till andra som kan bistå. Den inre dialogen som grundats från samspelet med terapeuten kan på så sätt fortsätta genom livet. Men för yngre barn finns inte denna förmåga till inre dialog ännu uppbyggd, varför kvaliteten i samspelet med de vuxna som omger barnet är avgörande. För patienter som tidigare av olika skäl inte kunnat vända sig till andra personer för reglering av psykisk smärta, blir ett av huvudsyftena med behandlingen att hjälpa dem att skapa sådana interpersonella samspelsmönster.

Föräldrar och avslutningsprocesser

Föräldrarna eller andra omvårdnadspersoner är de som ska stödja unga människor på den fortsatta "resan" genom livet, även efter att terapin avslutats. Hur är det då för föräldrar att avsluta? Ibland kan det kännas som en lättnad, inte minst i pressade tidsscheman, att inte behöva gå till behandlingen. Men inte sällan ger föräldrar uttryck för en oro och saknad över att de nu inte kommer ha någon att dela sina farhågor med. Istället står de ensamma med ansvaret och bördan när de nu lämnar behandlaren. Hur vi terapeuter beaktar frågan om enskilda föräldrars behov och önskemål är därför centralt. Ska de sluta parallellt med barnet? Ska de erbjudas möjlighet att få viss fortsatt stödjande kontakt i sitt föräldraskap? Ska det i så fall vara inbokade tider för samtal, eller ska de kontakta behandlaren när behov uppkommer?

Föräldrar är inte den journalförda patienten, och som behandlare kan man i värsta fall bortse ifrån allvaret och engagemanget och därmed innehållets och tidens betydelse i deras eget avslutningsarbete. Att föräldrasamtalen fokuseras på barnets avslutningsprocess är vanligt, men tyvärr inte lika självklart att föräldrarnas egen problematik kring avsked, övergivenhet och sorgsenhet aktivt lyfts fram. Hos barn finns de medfödda utvecklingspotentialerna som kan börja blomstra, om hindren för den normala utvecklingen ändras. Men hos vuxna – och därmed hos föräldrar – är den normala utvecklingspotentialen inte lika stark. Det är en av anledningarna till att en del kontakter med föräldrar fortsätter med fokus på deras egen problematik som kan interagera med barnets potential. Barnets och ungdomens utveckling kan på så sätt få ett snabbare förlopp än det föräldrar kan hantera som uppfostringsfrågor, att våga sätta gränser för barnets önskemål etc.

Vi har alla erfarenheter av både barn och tonåringar som förmedlat att de tycker det är skönt att någon annan – föräldrabehandlaren – tar hand om föräldrarna. Många unga har ju blivit en bärare av föräldrarnas problematik och tagit på sig allehanda roller för att balansera hela familjesystemet. Det kan hjälpa den unge att avsluta om man vet att föräldern/-rarna kan fortsätta att få stöd.

När är det dags att avsluta?

Barn är sällan de som bestämmer när en behandling ska avslutas. Initiativen kommer från föräldrar eller behandlaren som kanske i sin tur styrs av yttre organisatoriska faktorer som påverkar längden på behandlingarna. Ungdomar är mer autonoma och avgör oftast själva när de vill sluta.

I dagens samhälle är begrepp som tidsbegräsat, korttidsbehandling, målfokuserat osv. dominerande. Men en del unga kan fortfarande – om än mer sällan i offentligt finansierad verksamhet – erbjudas möjlighet att fortsätta behandlingen tills den kan ses som adekvat genomförd ur patientens synvinkel. Att bedöma när denna tidpunkt infaller präglas av att terapeuten märker att samvaron med barnet eller ungdomen blir allt mer trevlig och "normal". De förmår att dela sin vardag alltmer åldersadekvat med andra barn, ungdomar och vuxna, något som Anne Grete Hersoug belyser. I hennes artikel får vi följa en 9-årig pojkes långa väg fram tills att en avslutning av terapin blev möjlig och han kunde återgå till den normala utvecklingspotentialen. Att utsättas för grava traumatiserande upplevelser, som den pojken drabbades av, påverkade och förhindrade en naturlig övergång mellan barndomen och tonåren.

Det är sällan barnen själva formulerar att de vill sluta, om det inte rör sig om en aversion mot behandlingen eller terapeuten. Detta är något som måste beaktas och ibland avbryts behandlingar p.g.a. att terapeuten inte kan hjälpa barnet. Orsakerna till detta kan vara många, något bl.a. Britta Blomberg berör i sin artikel, där man också kan läsa mer om olika aspekter av avslutningsarbetet i terapier med barn.

Även om separations- och avslutningsprocessen kan ha pågått under längre tid så bygger beslutet om när avskedet ska ske på ett ömsesidigt ställningstagande mellan barn, föräldrar och behandlare. Om dessa är i fas med varandra ökar möjligheterna till en god avslutningsprocess och ett avskedstagande.

Att kunna separera och skiljas innefattar att patienten har förmåga till detta. För många patienter är kanske terapeuten den förste som de aktivt arbetar med angående sådana begrepp, genom att konkret i lek och handling tillskapa avstånd och frånvaro. Barnterapeuter möts i avslutningsprocesser inte sällan av konkreta uttryck för att separation och avsked är komplicerade, något som May Nilsson skriver om i sin artikel. Dörrar som blockeras, att gömma, låsa in och bevara är teman som på nytt tar form i denna process. Det är först när man kan ha en inre dialog som avskedet kan utgå från inre representationer och uttryckas i andra former än det konkreta gestaltandet. Man kan likt Novick (1976) beskriva skillnaden mellan en avslutningsprocess som kan pågå länge och anta många former, respektive ett avslut och avsked som inte sällan kondenseras under den sista terapisessionen. Förmågan (eller oförmågan) att arbeta med avslutningsfenomen präglas av tidigare erfarenheter, något som bl.a. intervjun med Monica Lanyado belyser. Hon poängterar också avslutningsarbetet som en övergång in till nya skeden i livet. Detta är något som även Johan Schubert förmedlar i sin artikel, där övergångar och avsked beskrivs ur ett existentiellt perspektiv kopplat till tankar om hur behandlingar påverkas i avslutningsskedet.

Att fungera och relatera bättre är ett mål som formuleras mer eller mindre konkret. En viktig aspekt, som många vuxna ser till att skaffa sig, är rätten att få prata klart tills det är dags att sätta sin egen punkt, något som Leif Lindahl belyser. Vi vuxna måste beakta barns och ungdomars rättigheter och frågan om "uppnådda behandlingsmål" kan stå i kontrast till den egna upplevda känslan och tanken hos den unge att få ha arbetat och pratat klart, så att det kan bli dags att gå vidare. I dagens samhälle beaktas sällan dessa behov och många barn och ungdomar uttrycker, t.ex. i media, att de tycker vuxna har så bråttom att de inte hinner vara med eller lyssna på den unge.

Det är först när avslutningsprocessen inleds som förmågan att avstå, lämna och sörja kan bli centrala i överföringsrelationen. Vi har alla erfarenheter av patienter som har uttalade kognitivt och medvetna separationstrauman som de drabbats av. De kan prata om dem, gestalta dem i lek eller på annat sätt, men att bearbeta den affektiva upplevelsen av övergivenhet, att bli bortvald, att vara ensam, att sakna och sörja, blir inte synlig förrän just sådana teman iscensätts i det ömsesidiga mötet i förhållandet mellan de två i terapirummet. Det existentiella mötet och kommande avskedet får liv och kan iscensättas på nytt, men nu i former som terapeuten delar och deltar i, något som i sin tur skapar adekvata kognitiva och affektiva alternativa lösningsstrategier. För att åstadkomma denna affektiva förändringspotential krävs att avslutningsprocessen är tillräckligt lång och fokuserad på detta innehåll. Likaså att den är avpassad efter varje unik patients behov och förutsättningar. Att kognitivt begripa (kanske med hjälp av visuellt stöd som avprickning i almanackan) att man ska sluta terapin är en sak. Det är något helt annat att affektivt och emotionellt kunna ta sig igenom en avslutningsprocess, så att avskedet skapar erfarenheter som kan leda till framtida alternativa förhållningssätt. Ett genomarbetat avslutningsarbete blir på så sätt en generaliserbar erfarenhet och kunskap som patienten har med sig i likartade framtida situationer, där tidigare projektioner och föreställningar inte längre stör som spöken ur det förgångna. De inre representationerna och associationsområdena i hjärnan får på så sätt ett annat innehåll som kan styra framtida lösningsmodeller.

För att en människa ska kunna arbeta med separation och avslut krävs att tillräcklig tid funnits för anknytning och uppbyggande av relationer. Detta kan ta olika lång tid beroende på den enskildes problematik och historia. I tidsbegränsade behandlingar, speciellt över kort tid om 10-12 gånger, står inte detta i fokus. Istället är det centrala i sådana terapier att fokusera på vissa teman, där man som behandlare bedömer att en förändringspotential inom det specifika och uttalade området kan ske.

Men för att aktivt arbeta med separations- och avslutningsteman behövs – inte minst med ungdomar – att man har kommit in i en terapiprocess för att sedan kunna gå ut ur den, något som Anders Wellsmo framhåller i sin artikel. Många inleder med att ”jag kan bara komma fram till …”, och en tidsgräns är redan inbyggd i utformandet av kontakten och därmed en viss reservation om hur långt man är beredd att gå vidare. Det skapas på så sätt en outtalad agenda om att vissa områden inte ska beröras, eftersom de inte kommer att hinnas med. Terapeuten blir då begränsad och det kräver stor kunskap och lyhördhet för att bedöma när man ska släppa vissa centrala områden som kommer upp i terapin och vilka som ska fokuseras på.

I den offentligt finansierade vården kan man se det som rimligt att behandlingsmålen definieras i tämligen konkreta och tidsbestämda termer. Men många patienter måste få chansen att gå in i illusionen om att behandlingen och den behandlande personen kommer att finnas så länge det behövs. Ju mer otrygga en patients anknytningsmönster är, desto större är behovet att få stanna under en längre tidsperiod av sitt liv. Även om detta är en illusion, så är det något terapeuten förmedlar för att kunna hjälpa sådana patienter att bygga upp förutsättningar för nya anknytningsmönster och därmed också kapacitet till självreglering.

I gruppterapi finns både slutna och halvöppna grupper, något Pia Litzell Berg skriver om i sin artikel. I den halvöppna gruppen kan man delta under lång tid och avsluta när man känner sig färdig – i likhet med en individuell långtidsterapi. Det är en del av gruppens process att arbeta med rädslor för att sluta, lämna och klara sig på egen hand. Att problematisera om behov av att aldrig vilja sluta blir därmed gruppens och gruppledarens uppgift. Att delta i en terapigrupp ska inte vara ett sätt att leva, utan gruppen är en arena där medlemmarna i gruppen i samspel med varandra kan utveckla bärande relationer och där de enskilda medlemmarna kan bearbeta de svårigheter som fört dem till terapigruppen. Så länge den terapeutiska processen är verksam kan man som terapeut anse att behandlingen kan fortgå.

I utbildningssammanhang är det numera regel att terapierna ska vara avslutade inom handledningstidens ram för att kursdeltagarna ska bli godkända. Många blivande terapeuter som får chansen att pröva på både tidsbegränsade kontakter och längre – mer öppna – behandlingskontrakt vittnar om skillnaden i innehåll och djup. Den långsammare processen ger möjligheter till en annan genomarbetning av problematiken. Att som terapeut stå ut med att man inte har en agenda styrd av tidsbegränsning utan tvingas lyssna på patientens takt och uttryckssätt, kan vara nog så mödosamt, men många beskriver också den potential som en sådan behandlingsform ger, något som i sin tur befrämjar patientens egen kreativitet.

Avbrott och avslutningar

I klinisk verksamhet är avslutningar inte alltid så elegant utformade som man skulle önska. Några patienter – speciellt ungdomar – kan behöva konkreta handlingar som ett led i avslutningen. Att slänga igen dörren och säga stopp ”jag vill inte vara med” kan vara ett sätt att bearbeta traumatiska händelser, där patienten tidigare varit offret som inte kunnat säga ifrån. Detta är ännu inte hanterbart på ett affektivt plan, även om patienten kan berätta om det inträffade. Att få iscensätta att man själv utför stoppet kan vara den mest salutogena handling som är möjlig. För en annan patient, som varit tidigt övergiven, kan möjligheten att själv få lämna terapeuten i vetskap om att den finns kvar i terapirummet, och kraftfullt stänga igen dörren efter sig, likaså vara ett läkande avslut. Att prata är i många fall inte alls det som åstadkommer en förändring och för några patienter kan icke-verbala agerande vara det enda möjliga förhållningssättet även i avskedets stund. Likaså kan en symbolisk avskedshandling få större genomslagskraft än en verbal utsaga. Även om man som behandlare önskar att det som iscensätts också går att benämna, är det således inte säkert att detta är det ultimata avskedet.

Ibland avslutas en behandling eftersom patienten ska "föras över" till annan vård, t.ex. inom BUP, där 18-åringen är för gammal för fortsatt kontakt. Vi vill betona att man inom en organisation kan uttrycka det som att en "överföring" till en annan behandlare sker. Men ur patientens och den avlämnande behandlarens synvinkel är det faktiskt ett avslut av ett mellanmänskligt möte präglat av behandlingens innehåll och form. Det går inte att hoppa över detta avslut – kanske blir det då bara en i raden av alla misslyckade försök till att bygga upp varaktiga relationer över tid som patienten än en gång får med sig i livet.

Att vara terapeut i avslutningsskedet

Just nu råder, som vi nämnt, en betoning på tidsbegränsade och korta kontakter inom den offentliga vården. Kan detta fokus på den begränsade tidens karisma länkas till människors uttryckta behov av dess motsats? Behov av retreat, mindfulness, att "bara få vara" bildar en motpol och kan ibland utgöra en illusion om att någonstans på denna jord finns lugn, ro och tid. Kan vi som människor verkligen styra tiden? Eller betalar vi ett högt pris om vi inom den offentligt finansierade psykiatrin alltför ensidigt betonar snabbheten? För en tonåring kan det ha tagit 15–18 år att utveckla och befästa en psykopatologi och det ändras inte av några få samtal eller ett recept i handen.

Hur påverkas vi terapeuter i vår metodik om vi har bestämda avslutningsdatum eller öppna behandlingskontrakt? Och vad händer med oss behandlare när vi lever i behandlingskulturer där kravet på att korta ner väntelistorna styr över innehållet i behandlingen? I många korttidsuppläggningar ligger numera också önskemål om uppföljningar för att bättre kunna beforska ämnet. Patienterna ingår i ett behandlingsupplägg som redan från början definieras som en terapi, men där terapeuten kommer finnas kvar som den som också följer upp behandlingsresultatet. Detta är ett dilemma med en rollkombination av att både vara terapeut och den som sedan återse patienten, inte som behandlare, utan i en annan roll. Det finns ett skriande behov av att psykodynamiskt inriktade terapeuter visar på inriktningens och metodernas tillämpbarhet. Men att arbeta med avslutningsarbete samtidigt som man vet att man kommer att ses igen – och patienten också är medveten om detta – påverkar avslutningsprocessen.

Alla avsked påverkar oss psykodynamiskt inriktade behandlare, eftersom vi explicit arbetar med mellanmänskliga möten, där vi själva är en del i dessa. Hur alla avsked vi passerat genom ett yrkesliv som terapeut påverkar oss är sannolikt omöjligt att sia om, men något som bl.a. Monica Lanyado berör i Mellanrummet nr 15 om Psykoterapeuten – aspekter av ett yrke. I många andra yrken ställs man också inför mellanmänskliga avsked, men i psykoterapeutens roll ligger att aktivt fokusera på detta område. Vi avslutar samspelen med patienter på olikartade sätt, allt beroende på hur dessa möten sett ut. Vissa patienter saknar vi, det är sorgligt att lämna dem. Andra önskar vi att vi kunde få höra hur det har gått för längre fram i livet. Några är det skönt att inte behöva träffa igen, eftersom den insats man gjort kostat på, så att det gått ut över terapeuten själv. Men det är alltid en mycket speciell stämning när man som terapeut "släpper iväg" en liten individ på hans eller hennes fortsatta levnadsbana. En del patienter har tragiska erfarenheter av att bli lämnade och terapeuten kanske har blivit den enda kontinuiteten under många år. Många av oss har erfarenheter av att med sådana barn och ungdomar sparat deras lådor, teckningar eller annat som de lämnat efter sig. Det är inte alltid vi medvetet tänker efter varför vi sparar just denna patients alster. Det händer att de kommer tillbaka efter många år och har då frågat efter det som de gjort och undrar om det finns kvar. För patienter med denna typ av livstrauman har terapeutens behållande av produkterna, som man kunnat beskåda tillsammans igen, fått en mycket gripande och stark genomslagskraft. Patienten kan inte sällan uttrycka att detta var livsavgörande. Kanske var också själva agerandet från patientens sida, dvs. att själv söka upp sin "gamla terapeut", en kurativ handling i sig. Nu är det en individ som har en specifik person att söka sig till, där han eller hon är ihågkommen, och inte som tidigare upplevelsen av att ha blivit bortglömd. Att finnas kvar, bestå och kunna återfinnas blir avgörande för dem. Kanske minns inte den unge hur den tidigare terapin gestaltade sig, detaljerna har integrerats i personligheten, men att blivit sedd, lyssnad till och ihågkommen är väsentligt.

Psykodynamiskt inriktade terapeuter är intresserade av existentiella möten mellan människor och den utvecklingsförmåga som skapas genom dessa. Om detta fungerar, leder det till ökad förmåga hos patienten att fungera väl i relationer, att kunna läsa av andras intentioner, använda sig av upptäckar- och utforskningskapaciteter. Det är behandling. Men i dagens samhälle betonas behandling utifrån delvis andra mål och uppfyllande av avslutningskriterier, oftast genom beskrivning av önskemål om yttre beteendeförändringar. Att kombinera dessa inriktningar är inte alltid lätt.

Oavsett vad som styr oss terapeuter utifrån de mål och metoder vi erbjuder som behandling, så är förmågan att tänka, reflektera och problematisera runt olika interventioner och yttre styrmekanismer avgörande för vårt arbete. Eftersom terapin grundar sig på existentiella och unika möten, så gör även avskedet det och därmed också hela den avslutningsprocess som föregår stunden då man på olika sätt visar att man vill att patienten och dennes föräldrar ska "fara väl" ut i livet.

Detta temanummer är också redaktionens avsked till den tryckta utformningen av Mellanrummet. Även om vi alla vill fortsätta att på olika sätt bidra i tidskriften står också vi inför ett avslut av en epok som övergår i en förändring. Vi hoppas att Ni haft glädje av de tryckta 23 numren och vill följa med på den fortsatta vägen där vi alla ska "fara väl" fram!

I detta temanummer skriver

Johan Schubert, leg. läkare, psykoanalytiker, professor i psykoterapi fokuserar på tidens betydelse för stärkandet av medvetandet och självupplevelsen i livet och förändringsprocesser i avslutningar av psykoterapeutiskt arbete.

Britta Blomberg, Stockholm, leg. psykolog, leg. psykoterapeut vid Ericastiftelsen och för sista gången ansvarig utgivare för Mellanrummet och dess huvudredaktör. Hennes artikel berör olika aspekter av avslutningar och avbrott i barnterapier.

May Nilsson, Stockholm, aukt. socionom, leg. psykoterapeut vid Ericastiftelsen ger läsaren en inblick av arbetet i avskedsstunder med barn med genomgripande kontakt- och beteendestörningar.

Anders Wellsmo, Göteborg, leg. psykolog, leg. psykoterapeut och klinikchef vid psykoterapeututbildningen vid Göteborgs universitet, har länge arbetat med ungdomsterapier. Han ger här några reflektioner om avslutningar i terapier med tonåringar.

Pia Litzell Berg, Stockholm, socionom, leg. psykoterapeut är direktor vid Psykoterapisällskapet samt arbetar som psykoterapeut med grupper inom vuxenpsykiatrin i Stockholms läns landsting. Hon har mångåriga erfarenheter som gruppterapeut och berättar här om hur avslutningar kan gestalta sig i halvöppna respektive slutna grupper.

Marie-Louise Ögren, Stockholm, docent, leg. psykolog och leg. psykoterapeut och verksam vid psykologiska institutionen, Stockholms universitet berättar utifrån många års erfarenhet som psykoterapeut om avslutning ur ett mänskligt och existentiellt perspektiv.

Monica Lanyado, London, är psykolog, psykoterapeut, lärare och handledare bl.a. vid The British Association of Psychotherapists. I en exklusiv intervju för Mellanrummet berättar hon om olika aspekter av avslutningsarbete i terapier men också om att släppa taget, förändras och att gå vidare.

Anne Grete Hersoug, Oslo, Dr Philos, är specialist i klinisk psykologi och arbetar med psykodynamisk barn- och vuxenpsykoterapi i privatpraktik samt med forskning på psykoterapi vid Institutt for psykiatri, Universitetet i Oslo. I artikeln får vi följa en barnpsykoterapi med en 9-årig pojke som varit utsatt för sexuella övergrepp och deras gemensamma arbete att åstadkomma en bearbetning av det trauma han utsatts för och hur en förändring kom till stånd.

Leif Lindahl, Göteborg, är leg. psykolog, leg. psykoterapeut. Han förmedlar här några tankar om avslutningsarbete utifrån dilemmat om när och hur man kan sätta punkt i en behandling.

Som alltid återfinns en Litteraturlista med fokus på temat. Recensioner återfinns likt förra numret på hemsidan www.enigma.se/mellanrummet.

På hemsidan finns också information om Mellanrummets kontaktmän i Sverige och i Norge.

Vi önskar alla Er läsare en intressant läsning med många artiklar om avslutning och avsked!

Redaktionen

 

Referenser

Novick, J. (1976). Termination of Treatment in Adolescence. Psychoanalytic Study of the Child, 31, 389-414.

 

 

 Till förstasidan!    Överst på sidan!    Tillbaka ett steg!    Skriv ut sidan!

 
 

 

Copyright: Allt material © MELLANRUMMET
Mångfaldigande av innehållet är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan skriftligt medgivande av redaktionen. ISSN 1404-5559. Utgiven av Mellanrummets Vänförening

2011-10-29

Magnus Bjurhammar www.enigma.se
Webbmaster