Nr 10.  2004 sid. 53–64

ATT BLI OCH ATT VARA
Om unga människors utmaningar och val i existentialistiskt perspektiv

Gunnar Nilsson
 

    Förstasidan

    Tidigare nummer

    Kommande nummer

    Efterbeställning

    Manusregler

    Redaktionen

    Kontaktpersoner

    Sök

 

Gunnar Nilsson, socionom, leg. psykoterapeut och handledare, Falun, arbetar sedan några år med existentiell inriktning på behandlingsarbete. Han medverkar också i utbildning och handledning i existentiell psykoterapi, bl.a. i Stockholm och Linköping. Unga människors utveckling kan beskrivas ur ett existentialfilosofiskt perspektiv och i artikeln belyses hur en psykoterapeutisk process kan beskrivas utifrån denna synvinkel.

Att bli och att vara

Övergången från barn till vuxen beskrivs i utvecklingspsykologiska teorier. Däremot är det mycket sparsamt med artiklar om dessa omvälvande år i människors liv ur ett existentiellt perspektiv. I denna artikel försöker jag beskriva unga människors utmaningar och val i ett existentialfilosofiskt perspektiv och jag skissar även några psykoterapeutiska hållpunkter för arbete med unga människor.

Att bli vuxen

Människan är sannolikt den enda varelse som är medveten om sin egen existens. Denna medvetenhet ställer henne inför ett val – hon kan erkänna och förhålla sig till de villkor som konstituerar henne och hennes liv, men hon kan även välja att undvika medvetenhet om dessa "existentialer" och att leva i blindo, dvs. att inte fullt ut ta ansvar för sitt förhållningssätt till dessa ofrånkomliga villkor. Även om vi "blir till" existentiellt redan som spädbarn kan livet därefter beskrivas som en ständigt pågående rörelse där vi väljer att existera (att gå in i) eller att exitera (gå ut ur) våra livsmöjligheter.

   Övergången från barndom till vuxenliv är ett av dessa oundvikliga möten med livets existentiella realiteter; människans yttersta sårbarhet och ändlighet, liksom den existentiella ensamheten. Möjligheten av vidgande horisonter kan vara lockande, men även oroande när livsvärldarna växer åt alla håll. Ungdomar erövrar kunskap och erfarenhet om allt vidare horisonter samtidigt som de erfar och tar del av allt detta mer och mer med egna sinnen och upplever skillnaderna mellan sig och de vuxna som tidigare filtrerat och tolkat världen åt dem. Livsvärldarna blir i högre grad deras egna och de är dömda att själva forma dem och leva i dem eller att fortsätta att se och tolka sig själv och världen med andras ögon.

   Vilka är då enligt den existentiella filosofin de grundvillkor som vi alla delar? Utgående från Heideggers existentialfilosofi talar Cohn (1997) om tio existentialer.

   Att vara-i-världen innebär att människor alltid är del av den värld hon lever i. Hon kan inte gå in i eller gå ur denna värld utan hon är ständigt och ofrånkomligt involverad i allt som finns. När en ung människa börjar orientera sig i sin värld kan hon därför inte komma undan detta villkor. Hon kan finna sitt vara-i-världen meningsfullt och givande eller meningslöst och krävande, men hon undkommer inte detta villkor.

   I detta vara-i-världen är varje människa även ofrånkomligt relaterad med andra människor, hon är-med-andra. Det enda hon kan välja är hur hon skall förhålla sig till dessa andra – med ytterlighetsvalen att isolera sig från dem eller engagera sig i dem.

...


 

 

 Till förstasidan!    Överst på sidan!    Tillbaka ett steg!    Skriv ut sidan!

 
 

 

Copyright: Allt material © MELLANRUMMET
Mångfaldigande av innehållet är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan skriftligt medgivande av redaktionen. ISSN 1404-5559. Utgiven av Mellanrummets Vänförening

2011-10-29

Magnus Bjurhammar www.enigma.se
Webbmaster