Förstasidan

    Tidigare nummer

    Nr 23 2009

    Kommande nummer

    Prenumerera

    Efterbeställning

    Kundservice

    Vänföreningen

    Manusregler

    Redaktionen

    Kontaktpersoner

    Sök

 

Tidskriften Mellanrummets Vänförening

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2004

Vänföreningen för Mellanrummet – Tidskrift om barn- och ungdomspsykoterapi bildades 1999. Syftet med föreningen är uteslutande att stödja utgivandet av tidskriften. Under verksamhetsåret 2004 har styrelsen träffats ett antal gånger för att planera deltagandet vid Psykoterapimässan samt höstens medlemsmöte. Styrelsen har liksom tidigare år vid ett tillfälle deltagit vid möten med andra föreningar knutna till Ericastiftelsen.

Tidskriften utkom under 2004 med de två planerade numren:

Nr 10 Tonår (2): psykoterapi, forskning och utveckling (maj 2004) och
Nr 11 Barn- och ungdomspsykoterapi: Historik och Framtid (november 2004).

Två medlemsmöten har anordnats under året: årsmötet (den 9 mars) samt ett medlemsmöte (lördagen 11 september). Årets medlemsmöte utgjordes av en jubileumsfest för firandet av att Mellanrummet utkommit med sitt 10:e nummer. Inbjudna var förutom redaktionen och kontaktmännen för Mellanrummet även samtliga Vänföreningens medlemmar samt andra som haft direkt anknytning till utgivandet av tidskriften. Information om festen, tal, uppmuntrande ”telegram” och hyllningar har sedan funnits tillgängliga på Mellanrummets hemsida under året.

Styrelsen har också deltagit i en bemannad monter vid 2004 års Psykoterapimässa. Denna monter blev mycket välbesökt och många nya prenumeranter och köpare av lösnummer nåddes.

Under de senaste åren har en stor del av kontakten mellan Mellanrummet och allmänheten fortsatt att ske via hemsidan som Magnus Bjurhammar är redaktionen och vänföreningen behjälplig med att uppdatera. Antalet sidhänvisningar sedan 22/11 2001 då den startade har varit 78 207 (13 jan 2005). Vid samma tidpunkt 2004 hade hemsidan haft 45 700 besök. Det har alltså under bara det senaste året skett en ökning med 32 507 besök. Av detta framgår tydligt hur viktig hemsidan blivit för Mellanrummets kontakt med läsare och andra intresserade. Det stora flertalet av beställningarna sker via hemsidan och det har varit möjligt att lägga ut ytterligare information som vänföreningen önskat förmedla till läsarna.

Antalet medlemmar i vänföreningen var under 2004 60 (57 privatpersoner och 3 institutioner).

I december 2004 hade Mellanrummet 434 prenumeranter. Av dessa var
260 privatpersoner
174 institutioner
Det fanns 24 prenumeranter utanför Sverige (Norge: 12, Finland 8, Danmark 3, Irland 1).
Utöver prenumerationer har försäljning av 150 lösnummer gett närmare 25 000 kronor i intäkt.

Föreningens ekonomi är stabil, men täcker endast de omkostnader som finns i samband med produktion, utgivande och distribution av tidskriften. Ekonomin är helt beroende av intäkter från prenumerationer och försäljning av lösnummer. Kostnader för enbart tryckning och distribution till prenumeranter var under 2004 för nr 10: 42 377 och nr 11: 47 604 kronor. Under året har Mellanrummet mottagit ekonomiska gåvor från Ericastiftelsen, Stiftelsen Vårstavi, MSD AB samt från enskilda privata givare. Under hösten ansökte styrelsen om finansiellt bidrag från Statens Kulturråd, en omfattande ansökningsprocedur som resulterade i ett produktionsbidrag för år 2005 på 25 000 kronor.

Vid vänföreningens årsmöte 9/3 2004 valdes:
Britta Blomberg (ordförande)
Birgit Hallerfors (vice ordförande)
May Nilsson (sekreterare)
Birgitta Sjöberg (kassör)
Elisabeth Cleve (suppleant)
Eva Gunnarskog (suppleant)
Eren Svensson Björn (suppleant)

Till valberedning utsågs Susanne Härnsten och Fredrik Odhammar.

Till revisorer utsågs Unni Bonnedal och Margareta Smith.

Redaktionssekreterare har varit Lena Poulsen.
Sara Sjöberg har svarat för utskrifter av fakturor.

Susanne Härnsten har i december 2004 lämnat redaktionen efter många års arbete och efterträtts av Kia Szutkiewicz.

 

Stockholm 17 januari 2005

Britta Blomberg
ordförande 
May Nilsson
sekreterare

 

 

 Till förstasidan!    Överst på sidan!    Tillbaka ett steg!    Skriv ut sidan!

 
 

 

Copyright: Allt material © MELLANRUMMET
Mångfaldigande av innehållet är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan skriftligt medgivande av redaktionen. ISSN 1404-5559. Utgiven av Mellanrummets Vänförening

2011-10-29

Magnus Bjurhammar www.enigma.se
Webbmaster