Förstasidan

    Tidigare nummer

    Nr 23 2009

    Kommande nummer

    Prenumerera

    Efterbeställning

    Kundservice

    Vänföreningen

    Manusregler

    Redaktionen

    Kontaktpersoner

    Sök

 

Tidskriften Mellanrummets Vänförening

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2002

Vänföreningen för Mellanrummet – Tidskrift om barn- och ungdomspsykoterapi bildades 1999. Syftet med föreningen är uteslutande att stödja utgivandet av tidskriften. Under verksamhetsåret 2002 har styrelsen träffats tre gånger tillsammans med redaktionen. Styrelsen har också deltagit i två möten tillsammans med andra föreningar knutna till Ericastiftelsen. Syftet har varit att diskutera samordningsfrågor som t.ex. lokaler för medlemsmöten, innehåll i programkvällar.

Tidskriften utkom under 2002 med två planerade nummer: Psykoterapi med barn 2 (maj 2002) och Terapi med små barn (november 2002).

Två medlemsmöten har anordnats under året: årsmötet (den 12 mars) samt en temakväll (den 16 april) med leg. psykolog/leg. psykoterapeut Elisabeth Cleve som berättade om "Att skriva om sin patient. Varför? För vem? Hur?" Mötet arrangerades tillsammans med Föreningen för Barn- och Ungdomspsykoterapeuter och var mycket välbesökt.

Under året har hemsidan kommit att få allt större betydelse. Webbmaster är leg. psykolog/leg. psykoterapeut Magnus Bjurhammar som, likt övriga i redaktionen, arbetar helt på ideell basis. De flesta beställningar av prenumerationer och lösnummer sker numera via hemsidan. Förutom information om tidskriften återfinns även en rubrik för Mellanrummets Vänförening med namn på styrelsemedlemmar, verksamhetsberättelse och årsredovisning.

Antal medlemmar i vänföreningen var under året 44.

Den 31 december 2002 hade Mellanrummet 447 prenumeranter (244 privatpersoner och 203 institutioner och firmor) varav 30 utanför Sverige (Norge: 15, Finland: 10, Danmark: 4, Island: 1). Av institutionerna var 82 BUP-mottagningar runt om i Sverige.

Utöver prenumerationer har ett stort antal lösnummer sålts, bl.a. på Ericadagen i februari samt på Psykoterapimässan i maj, där Mellanrummet också representerades med en monter dit många besökande kom. Information om detta finns på hemsidan.

Föreningens ekonomi är stabil, men täcker endast de omkostnader som finns i samband med produktion, utgivande och distribution av tidskriften. Ekonomin är helt beroende av intäkter från prenumerationer och försäljning av lösnummer.

Vid vänföreningens årsmötet 12 mars 2002 valdes:

Kvarstående styrelsemedlemmar:
Britta Blomberg (ordförande 1 år), 
Elisabeth Cleve (suppleant 1 år), 
Marie Hauge (suppleant 1 år), 
May Nilsson (sekreterare 1 år)

Omvalda styrelsemedlemmar:
Birgit Hallerfors (vice ordförande 2 år)
Nyvalda Styrelsemedlemmar:
Eva Gunnarskog (suppleant 2 år), 
Birgitta Sjöberg (kassör 2 år)

Avgående styrelsemedlemmar:
Susanne Härnsten (kassör), 
Inger Lindberg (suppleant)

Till valberedning utsågs:
Fredrik Odhammar och Monica Tegerstedt

Till revisorer utsågs:
Margareta Smith och Maria Wellsmo.

Redaktionssekreterare har varit Lena Poulsen.

Gunnar Carlberg står till redaktionens förfogande i frågor som rör forskning inom området barn- och ungdomspsykoterapi.

Stockholm 27 januari 2003

 

Britta Blomberg
ordförande 
May Nilsson
sekreterare

 

 

 Till förstasidan!    Överst på sidan!    Tillbaka ett steg!    Skriv ut sidan!

 
 

 

Copyright: Allt material © MELLANRUMMET
Mångfaldigande av innehållet är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan skriftligt medgivande av redaktionen. ISSN 1404-5559. Utgiven av Mellanrummets Vänförening

2011-10-29

Magnus Bjurhammar www.enigma.se
Webbmaster