Förstasidan

    Tidigare nummer

    Nr 23 2009

    Kommande nummer

    Prenumerera

    Efterbeställning

    Kundservice

    Vänföreningen

    Manusregler

    Redaktionen

    Kontaktpersoner

    Sök

 

Tidskriften Mellanrummets Vänförening

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001

Vänföreningen för Mellanrummet – Tidskrift om barn- och ungdomspsykoterapi bildades 1999. Syftet med föreningen är uteslutande att stödja utgivandet av tidskriften. Under verksamhetsåret 2001 har styrelsen träffats fyra gånger tillsammans med redaktionen. Då tidskriften fortfarande befinner sig i uppbyggnadsskedet har styrelsen för föreningen och medlemmarna i redaktionskommittén i huvudsak utgjorts av samma personer.

Tidskriften utkom under 2001 med de två planerade numren: Tid och rum i barn- och ungdomspsykoterapi (maj 2001) och Psykoterapi med barn (november 2001). Till temanumret om Psykoterapi med barn hade det inkommit så många intressanta manus, att redaktionen beslöt att utge ytterligare ett nummer med detta tema i maj 2002. Det planerade numret om Terapi med småbarn publiceras i stället under hösten 2002.

Styrelsen för föreningen har anordnat två medlemsmöten under år 2001: årsmötet (den 20 mars) samt en temakväll (den 24 april) med barnpsykoanalytikern Lena Necander Redell som anknöt till den artikel som hon skrivit i nummer 2 av Mellanrummet. Mötet arrangerades tillsammans med Föreningen för Barn- och Ungdomspsykoterapeuter och var mycket välbesökt. Denna uppläggning med gemensam träff planeras även för medlemsmötet år 2002. Under året har en hemsida för tidskriften skapats: www.enigma.se/mellanrummet. Förutom information om tidskriften återfinns även en rubrik för Mellanrummets Vänförening med namn på styrelsemedlemmar, verksamhetsberättelse och årsredovisning. Den har lagts upp av leg. psykolog Magnus Bjurhammar.

Antal medlemmar i vänföreningen var under året 119 (110 privatpersoner och 9 institutioner).

I december 2001 hade Mellanrummet 371 prenumeranter. Av dessa var:

141 privatpersoner
230 institutioner

Det fanns 25 prenumeranter utanför Sverige (Norge: 11, Finland: 9, Danmark: 4, Island: 1). Av institutionerna var c:a 90 BUP-mottagningar runt om i Sverige.

Utöver prenumerationer har ett stort antal lösnummer sålts, bl.a. på Ericadagen i februari, samt på kongressen Gäller Livet i Strömstad i augusti. De flesta beställningarna kommer dock via hemsidan.

Vid vänföreningens årsmötet 20 mars 2001 valdes:

Britta Blomberg (ordförande 2 år)
Birgit Hallerfors (vice ordförande 1 år)
May Nilsson (sekreterare 2 år)
Susanne Härnsten (kassör 1 år)
Elisabeth Cleve (suppleant 2 år)
Marie Hauge (suppleant 2 år)
Inger Lindberg (suppleant 1 år).

Gunnar Carlberg står till redaktionens förfogande i frågor som rör forskning inom området barn- och ungdomspsykoterapi.

Till valberedning utsågs Eva Gunnarskog och Monica Tegerstedt.

Till revisorer utsågs Birgitta Sjöberg och Margareta Smith.

Redaktionssekreterare har varit Lena Poulsen.

  

 Stockholm 1 februari 2002

Britta Blomberg
ordförande 
May Nilsson
sekreterare

 

 

 Till förstasidan!    Överst på sidan!    Tillbaka ett steg!    Skriv ut sidan!

 
 

 

Copyright: Allt material © MELLANRUMMET
Mångfaldigande av innehållet är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan skriftligt medgivande av redaktionen. ISSN 1404-5559. Utgiven av Mellanrummets Vänförening

2011-10-29

Magnus Bjurhammar www.enigma.se
Webbmaster